การเพาะเห็ดหอม

เห็ดหอม
เป็นเห็ดสมุนไพรอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเพราะเป็นเห็ดที่สามารถผลิตสดและแห้งได้ อีกทั้งยังมีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเห็ดสดจะมีราคากิโลกรัมละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท ส่วนเห็ดแห้งจะมีราคา ๖๐๐ – ๘๐๐ บาท เป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นชื้น ดังนั้นในการเพาะเห็ดหอมจึงนิยมเพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากว่าการเพาะในฤดูอื่น ในการเพาะเห็ดหอมนิยมเพาะอยู่ ๒ วิธีคือ การเพาะในขอนไม้และ เพาะในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่การเพาะในขอนไม้จะให้ผลผลิตช้าและยากต่อการจัดการ ดูแลรักษา ดังนั้นจึงแนะนำวิธีการในถุงพลาสติกด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา ง่ายต่อการดูแลรักษา ให้ผลผลิตเร็วดังวิธีการเพาะต่อไปนี้

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา:

สูตรอาหารเพาะเห็ด
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม
รำละเอียด ๕ กิโลกรัม
ปูนขาว ๑ กิโลกรัม
ยิปซั่ม ๐.๕ กิโลกรัม
ดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
ความชื้น ๖๐ – ๗๐ % (ดูตามสภาพของขี้เลื่อย)

วิธีทำ
๑. ผสมสูตรอาหารทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
๒. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ำให้มีความชื้น ๖๐ – ๗๐%
๓. อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ นิ้ว น้ำหนัก ๘๐๐ กรัม/ถุง
๔. อัดให้แน่น ใส่คอพลาสติกจุกด้วยสำลีและปิดด้วยกระดาษ
๕. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน ๓ ชม. อุณหภูมิประมาณ ๙๕ – ๑๐๐องศาเซลเซียส
๖. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและทำการใส่เชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง
๗. ทำการพักเชื้อ ๕ – ๖ เดือน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเชื้อไม่ให้โดนแสงแดดและความชื้น หากพบว่าก้อนเชื้อเกิดราดำหรือราเขียว ให้รีบแยกออกเพื่อทำลาย ป้องกันการระบาดของเชื้อ

วิธีดำเนินการ
๑. เลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหาร PDA ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ วัน
๒. เลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ วัน
๓. ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดซึ่งทำมาจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้อัตราส่วนคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา  ๑๐๐ กิโลกรัม รำละเอียด ๕ กิโลกรัม ปูนขาว ๑ กิโลกรัม ยิปซั่ม ๐.๕ กก. ดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม เพิ่มความชื้น ๖๐ – ๗๐ %
๔. นำก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อ ๓ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ๙๕ – ๑๐๐ องศาเซลเซียส
๕. นำมาใส่เชื้อเห็ดหอมที่เพาะเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง
๖. นำเข้าโรงพักเชื้อ ประมาณ ๑๕๐ วัน
๗. พอครบอายุการพักเชื้อแล้ว นำเข้าโรงเรือนเปิดดอก ๘. ทำการรดน้ำเช้า – เย็น ทุกวันหลังเก็บผลผลิต

การเปิดดอก
ในการเปิดดอกทำการเปิดปากถุงให้กว้างเท่ากับขนาดหน้าของก้อนเชื้อ โดยการ พับปากถุงลงหรือใช้มีดตัดปากถุงออก หลังจากเปิดดอกให้รดน้ำ เช้า – เย็น บริเวณ ปากถุง ถ้ามีผลผลิตให้เก็บผลผลิตก่อนรดน้ำ

การเก็บผลผลิต
ใช้มีดตัดก้านดอกเห็ดให้ชิดกับก้อนเชื้อ เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จ ให้ทำการรดน้ำเพื่อปรับสภาพความชื้น เห็ดหอมเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ควรเปิดดอกในช่วงฤดูหนาว

โรค-แมลง การดูแลรักษา
โรคของเห็ดหอม ได้แก่ ราดำ ราเขียว ราจุดไข่ปลาและราส้ม ส่วนมากราดำและราเขียว จะเกิดในช่วงของการพักเชื้อ ทั้งนี้อาจจะติดเชื้อมาจากช่วงของการใส่เชื้อเห็ด เนื่องจากสถานที่ที่ใส่เชื้อมีลมแรงหรือสถานที่ไม่สะอาด อาจเกิดจากขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อที่ใช้ความร้อนไม่สูงพอ การแก้ไข ควรนึ่งก้อนเชื้อด้วยความร้อนประมาณ ๙๕ – ๑๐๐ องศาเซลเซียสนาน ๓ – ๔ ชั่วโมง และควรมีสถานที่ที่ทำการใส่เชื้อสะอาด ไม่มีลมพัดก็จะช่วยป้องกันโรคได้

******************************************************

แหล่งที่มาของข้อมูล

– สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เห็ดอื่นๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s